Sådan håndterer Dansk Affaldsminimering plastaffald 

Fra plastaffald til nye bæredygtige produkter - sådan arbejder vi

Det er udfordrende at arbejde med genanvendelse af beskidt emballageplast. Det kræver nyudvikling, nye måder at tænke på og nye former for samarbejder. 

I visse faser af  processen arbejder vi tæt sammen med alle relevante partnere, som hver især bidrager med knowhow og ressourcer for at sikre den mest optimale løsning. Hver gang. Det ligger i vores DNA.

Vi går også efter at højne genanvendelsesprocenten hos kunden. Derfor er et af vores første spørgsmål ofte, hvorvidt denne kan se mulighed i at få sit eget plastaffald genanvendt i nye produkter til eget brug, og efterfølgende indgå i en takeback-ordning.  Udover CO2 besparelsen betyder det en lavere indkøbspris på det nye produkt.

 

 

Sådan regenererer vi den beskidte emballageplast

Vi modtager kun hård plast til regenerering og jo renere fraktionen er, jo nemmere og billigere er det at regenerere plastaffaldet.

I vores specialbyggede vaskeanlæg renses den neddelte plast i vand, så etiketter, limrester og snavs skilles fra. Herpå sorteres den i et stort vandkar, idet plastfraktionerne fordeler sig efter massefylde. En nyinstalleret sorteringsenhed med NIR teknologi, benævnt flakesorter, separerer PP/PE fraktionen, således at der opnås en optimal renhed og et homogent materiale.

Efter tørring omsmeltes plasten til salgsbare fraktioner, granulat eller flakes, klar til støbning hos plastproducenten.

Vores udviklingsfokus er pt skarpt rettet mod en højere genanvendelsesprocent. Vi arbejder hen mod en ny teknologi, en såkaldt hydrocyklon, med det mål at kunne udskille og rengøre PET. Og endelig vil et slambehandlingsanlæg sikre en yderligere genindvinding af de 10% slam, som der produceres for nuværende.

 

Copyright © Dansk Affaldsminimering ApS